کاربرد stpp

کاربرد stpp

آوریل 18, 2020
کاربرد سدیم تری پلی فسفات در مواد شوینده

سدیم تری پلی فسفات سنگین (STTP) در مواد شوینده

سدیم تری پلی فسفات سنگین در مواد شوینده:   یکی از کاربردهای رایج سدیم تری پلی فسفات سنگین استفاده از آن در مواد شوینده می باشد، وجود […]
آوریل 18, 2020
فروش سدیم تری پلی فسفات

فروشنده سدیم تری پلی فسفات (STTP)، خوراکی و صنعتی

فروشنده سدیم تری پلی فسفات (STTP)، خوراکی و صنعتی:   فروشنده سدیم تری پلی فسفات در دو گرید خوراکی و صنعتی با مشخصات و کاربرهای مختلف […]