قیمت قیر mc2 در بورس

قیمت قیر mc2 در بورس

می 14, 2020
قیر 6070

قیر محلول MC250، MC30، MC70 Cutback Bitumen

قیر محلول:   در جاده سازی به علت آنکه امکان استفاده از قیرها به صورت جامد مقدور پذیر نمی باشد، از این نوع استفاده می گردد. […]