سنتز پتاسیم هیدروکسید

سنتز پتاسیم هیدروکسید

آوریل 18, 2020
پتاسیم هیدروکسید چیست

هیدروکسید پتاسیم ایرانی (KOH)، پتاسیم هیدروکسید

هیدروکسید پتاسیم ایرانی:   از روش های قدیمی تولید این ماده می توان از واکنش آن با کربنات پتاسیم یاد کرد. محلول به دست آمده از […]