قیر صادراتی بشکه ای، فله، 60/70، 85/100، 40/50، 120/150