پلی آلومینیوم کلراید فروش آشامیدنی 30 درصد، صنعتی و فاضلابی