پلی آلومینیوم کلراید آشامیدنی (پک) 30 درصد ، صنعتی و فاضلابی