فروش هیدروکسید پتاسیم صنعتی (KOH)، 90 درصد پتاس در کشاورزی