فروش هیدروکسید پتاسیم صنعتی (KOH)، پتاس در کشاورزی