مولکولارسیو (غربال مولکولی) cms ،lx ،13x ،5a ،4a ،3a