مشخصات فنی

خاک دیاتومه:

مشخصات فنی خاک دیاتومه (گرید A1)

مشخصات فنی خاک دیاتومه (گرید A2)

 

پلی آلومینیوم کلراید:

مشخصات فنی پلی آلومینیوم کلراید (گرید آشامیدنی)

مشخصات فنی پلی آلومینیوم کلراید (گرید صنعتی)

مشخصات فنی پلی آلومینیوم کلراید (گرید فاضلابی)

 

هیدروکسید پتاسیم:

مشخصات فنی هیدروکسید پتاسیم 90%

 

سدیم تری پلی فسفات (STPP):

مشخصات فنی سدیم تری پلی فسفات (STPP) (گرید صنعتی)

مشخصات فنی سدیم تری پلی فسفات (STPP) (گرید خوراکی)

 

تری سدیم فسفات (TSP):

مشخصات فنی تری سدیم فسفات TSP (گرید صنعتی)

مشخصات فنی تری سدیم فسفات TSP (گرید خوراکی)

 

مونو کلسیم فسفات (MCP):

مشخصات فنی مونو کلسیم فسفات (MCP)

 

سیلیکاژل (Silica Gel):

 

مشخصات فنی سیلیکاژل سفید، بی رنگ – 3 الی 5 میلی متر

مشخصات فنی سیلیکاژل آبی رنگ – 3 الی 5 میلی متر

مشخصات فنی سیلیکاژل نارنجی رنگ – 3 الی 5 میلی متر

 

قیر (Bitumen):

 

مشخصات فنی انواع قیر نفوذی

مشخصات فنی انواع قیر Emulsion Grade

مشخصات فنی قیر Cutback Bitumen

مشخصات فنی انواع قیر Performance Grade

مشخصات فنی انواع قیر Australian Grade

مشخصات فنی انواع قیر Viscosity Grade