استفاده پلی آلومینیوم کلراید ایرانی 30 درصد به جای سولفات آلومینیوم