محصول هگزا متا فسفات سدیم

محصول هگزا متا فسفات سدیم

آگوست 1, 2021
هگزا متا فسفات سدیم

کاربرد هگزا متا فسفات سدیم چیست

کاربرد هگزا متا فسفات سدیم چیست:   کاربرد هگزا متا فسفات سدیم به عنوان نوعی بازدارنده در آب شیرین کن، اسمز معکوس، رسوب و به منظور […]
آگوست 1, 2021
سدیم هگزا متا فسفات

سدیم هگزا متا فسفات یا SHMP چیست

سدیم هگزا متا فسفات چیست:   سدیم هگزا متا فسفات با نام های دیگری همانند سدیم پلی متا فسفات، متا فسفات سدیم، نمک کالاگن، نمک گراهام […]
آگوست 1, 2021
هگزا متا فسفات سدیم چیست

هگزا متا فسفات سدیم، SHMP، سدیم هگزا متا فسفات

  هگزا متا فسفات سدیم چیست:   هگزا متا فسفات سدیم (SHMP) که با نام های دیگری همچون نمک گراهام، کالاگن ، سدیم پلی وینیلیدن، سدیم […]