فروش پتاسیم هیدروکسید (KOH) صنعتی و خوراکی 90 درصد