سدیم تری پلی فسفات سنگین 94 درصد (STTP) در مواد شوینده