فروشنده سدیم تری پلی فسفات (STTP)، خوراکی و صنعتی 94 درصد