هیدروکسید پتاسیم ایرانی (KOH)، 90 درصد پتاسیم هیدروکسید