خاک دیاتومه و ساس 90 درصد (خاک دیاتومیت)، حشرات و آفات