خاک دیاتومه خوراکی، دیاتومیت (فود گرید) 90 درصد چیست