استفاده از هیدروکسید پتاسیم (KOH)، پتاس 90 درصد در باتری